Contact

Disclaimer De inhoud van deze website is eigendom en onder beheer van Thatcher & Aalderink BV. Gebruik van de inhoud en kopiëren van de teksten mogen alleen met toestemming gedaan worden.  De aanpassingen zijn alleen voorbehouden aan Thatcher & Aalderink BV. Onze e-mailberichten en de eventueel meegezonden bestanden zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze inhoud door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Indien dit e-mailbericht niet goed is ontvangen wordt de geadresseerde vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de verzender van dit bericht. Thatcher & Aalderink BV gaat voortdurend na of de gebruikte apparatuur vrij is van computervirussen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van gegevens welke door virussen veroorzaakt zou kunnen zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Ga naar www.thatcher.nl of bekijk onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Op verzoek worden deze voorwaarden kosteloos toegezonden.